ODRŽANI P4C TRENINZI SAPERE-A ZA NIVOE 2A I 2B

U periodu od 04. do 08.1.2019. godine u Sarajevu su održana dva treninga SAPERE-a (Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education/Društvo za unapređenje filozofskog propitivanja i razmatranja u obrazovanju) za nivoe 2A i 2B. U nastavku P4C treninga fokus je bio na razvoju vještina kritičkog razmišljanja, razvijanju filozofskih koncepata i etičkih vrijednosti. Uz facilitaciju prof. dr. Patricia Hannam iz Engleske, učesnici i učesnice treninga su kroz čitanje tekstova i kroz sesije propitivanja radili na usvajanju četiri ključna aspekta filozofije za djecu: kreativnog mišljenja (creative thinking), kritičkog mišljenja (critical thinking), saradničkog mišljenja (collaborative thinking) i brižnog mišljenja (caring thinking).

Program filozofije za djecu (P4C) je krajem 20 st. razvio profesor Mathew Lipman sa Univerziteta u Kolumbiji (SAD) i danas se koristi u više od 60 zemalja svijeta. Drugi i treći trening SAPERE-a u BiH u organizaciji TPO Fondacije je vodila prof. dr. Patricia Hannam, savjetnica za obrazovanje u Engleskoj i dugogodišnja trenerica SAPERE programa. Učesnici/ce i ovih treninga su bili/e Zilka Spahić-šiljak i Melika šahinpašić (TPO Fondacija), Elma Softić-Kaunitz (Jevrejska općina Sarajevo), Sedžida Hadžić (Treća gimnazija Sarajevo), Elmana Cerić (Druga gimnazija Sarajevo), Remzija Hurić-Bećirović (Bošnjačka gimnazija Sarajevo), Dragana Koprivica (Franjevačka gimnazija Visoko), Sead Fetahagić (politički analitičar i prevodilac), Mirza Džananović i Aida Spahić (Filozofski fakultet u Zenici), Muhamed Gluhić (Oš “Stranjani” Zenice) i Mubina Muftić (Oš “Vareš Majdan” Vareš).