UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – INTERNACIONALNI BURCH UNIVERZITET

Povodom obilježavanja svjetske kampanje „16 dana aktivizma“, a u okviru projekta UNIGEM, Savjetodavni odbor za rodna pitanja Internacionalnog Univerziteta Burch organizovao je nekoliko radionica za više od 150 studenata_ica na temu rodno zasnovanog nasilja, njegovih individualnih i društvenih učinaka, te mogućnosti pronalaska podrške i resursa sa ciljem njegovog suzbijanja.

U sklopu radionica, učesnici_e su ispitani za svoje stavove o različitim aspektima rodno zasnovanog nasilja, uključujući kako definišu rodno zasnovano nasilje, šta smatraju rodno zasnovanim nasiljem, vlastito iskustvo sa rodno zasnovanim nasiljem te mogućim reakcijama na rodno zasnovano nasilje. Ovi će se podaci povećati tokom ljetnog semestra 2022. akademske godine, a zatim analizirati zajedno sa dva daljnja toka istraživanja kako bi se omogućio razvoj Plana ravnopravnosti spolova.

Tokom radionica započeto je i istraživanje povezanosti spola, kurikuluma i mogućnosti zapošljavanja diplomanata, pri čemu je početni dizajn istraživanja testiran sa sudionicima metodom sukreacije koja osnažuje ispitanike kao zajedničke dizajnere istraživanja, zajedno s istraživačima.

Osim toga, započet je anonimni pregled obrazovnih podataka bivših i sadašnjih studenata – kao što su diskontne stope, redoviti i ponderirani GPA, ocjene kolegija i pojedinačne ocjene zadatka –i dodatno će poslužiti za izradu Plana za ravnopravnost spolova, za koji se očekuje da će ga Senat Internacionalnog Univerziteta Burch usvojiti krajem mjeseca marta nakon niza konsultacija s raznim sudionicima.