MATEMATIKA

Ovaj program je namijenjen djeci i mladim ljudima koji vole matematiku, ali i onima koji smatraju da nisu „matematički tip“ i ne snalaze se dobro u ovoj oblasti. Pohađajući ovaj program, polaznici će na osnovu kreativnih i maštovitih matematičkih radionica spoznati da svako može naučiti matematiku na višoj razini, naučit će logički razmišljati i zaključivati, te kreativno razmišljati.

Kategorija:

Opis

O programu

Ovaj program je namijenjen djeci i mladim ljudima koji vole matematiku, ali i onima koji smatraju da nisu „matematički tip“ i ne snalaze se dobro u ovoj oblasti. Pohađajući ovaj program, polaznici će na osnovu kreativnih i maštovitih matematičkih radionica spoznati da svako može naučiti matematiku na višoj razini, naučit će logički razmišljati i zaključivati, te kreativno razmišljati.

Cilj programa

Cilj ovog programa je razviti pozitivan odnos prema matematici, ojačati povjerenje kod učenika u vlastito matematičko umijeće, naučiti matematički komunicirati i razmišljati, kao i potaknuti volju i interes za bavljenjem matematikom u budućnosti.

Metode

Program matematike, čiji je osnovni pokretač mašta, realizovat će se kroz vizualne, verbalne, ilustrativno – demonstrativne metode, prožete sa puno razgovora, rasprava i kritičkog promišljanja, a sve kroz zabavne radionice.

Teme programa

 1. Cijeli brojevi: sabiranje i oduzimanje
 2. Cijeli brojevi: množenje i dijeljenje
 3. Koordinatni sistem u ravni
 4. Razlomci
 5. Sabiranje i oduzimanje razlomaka
 6. Pretvaranje razlomaka u mješoviti broj i obrnuto
 7. Pretvaranje razlomaka u decimalni broj i obrnuto
 8. Pravougli koordinatni sistem sa racionalnim koordinatama
 9. Kvadriranje brojeva
 10. Kvadratni korijen
 11. Djeljivost brojeva
 12. Linearne jednačine
 13. Linearne nejednačine
 14. Sistem linearnih jednačina
 15. Skupovi
 16. Stepenovanje
 17. Algebarski izrazi
 18. Algebarski izrazi i operacije
 19. Osnovni algebarski identiteti
 20. Formule za površinu
 21. Površina i zapremina nekih geometrijskih tijela
 22. Pitagorina teorema
 23. Proporcije
 24. Talesova teorema